Geruime tijd geleden hebben provinciale staten en de gemeenteraden van Twente gezamenlijk besloten fietssnelwegen aan te leggen door Twente om voor de toekomst over snelle, duurzame woon-werkverkeer verbindingen te beschikken. De overheid is al lange tijd bezig met de uitvoering van dit besluit. Verschillende delen van deze fietssnelweg F35 zijn inmiddels in gebruik genomen. Heel kort gezegd is een fietssnelweg een zo kort mogelijke snelle fietsverbinding tussen Twentse steden. Deze fietsweg is 4,5 m breed met fietsverkeer in twee richtingen, heeft rood asfalt, uniforme goede openbare verlichting. Ze heeft overal voorrang en kent zo weinig mogelijk gevaarlijke kruisingen. In dat geval moet gekruist worden via tunnel of viaduct. Zie de links aan het eind van dit artikel.
 
Provincie en gemeente Enschede hebben vorig jaar opdracht gegeven het traject Enschede-Oldenzaal voor te bereiden. Belangrijkste onderdeel van de opdracht bestaat uit het vinden van een zo kort mogelijke route voor de F35 Enschede-Oldenzaal. Beginpunt van deze route is het einde van de Lonnekerspoorlaan in Enschede en het eindpunt het einde van de F35 binnen de gemeente Oldenzaal aan de oostzijde van de Enschedesestraat tegenover Mc Donalds. Deze kortste verbinding loopt door Lonneker. Vorig jaar is door de provincie een klankbordgroep opgericht met daarin vertegenwoordigers van organisaties betrokken bij het onderwerp (zoals oa Dorpsraad Lonneker, Fietsersbond, Stichting BBOL Oldenzaalsestraat, Stichting Lonnekerberg, Landschap Overijssel) en een vertegenwoordiging van grondeigenaren oa van woningen Halfweg, Prins Bernhardpark, de Golfbaan het Sybrook en  het Witte Huuske. De klankbordgroep is en was vooral betrokken bij het input leveren voor een pre-advies opgesteld door het ingenieursbureau Movares. Movares adviseert provincie en gemeente over de verschillende varianten en de zoveel mogelijk geobjectiveerde voor- en nadelen van elke variant. Provinciale staten en de gemeenteraden hebben voorwaarden gesteld waaraan een mogelijk tracé moet voldoen. De dorpsraad kan adviseren binnen de grenzen van deze voorwaarden. Daarvan maken we zoveel mogelijk gebruik zoals is te lezen in de bijlage vragen-reactie klankbordgroep vraag 29 t/m 31. Voor de Dorpsraad waren twee trajecten niet bespeekbaar, niet over het Dorpsplein en niet via de Bergweg over de Lonnekerberg. Voor het overige wordt het wat ons betreft kiezen uit de minst slechte oplossing. Een echt geschikt traject konden we niet ontdekken in de voorgestelde varianten. Daar alle voorgestelde varianten door woonstraten in Lonneker gaan, heeft de Dorpsraad aan provincie en gemeente verzocht de variant achter de ijsbaan en sportvelden langs alsnog te onderzoeken. Aan dit verzoek wordt voldaan en dit onderzoek is eind april beschikbaar en zal dan worden toegevoegd.
Maandag 6 april heeft de dorpsraad bijgaande informatie ontvangen van de provincie. Tot dat moment zijn we vooral mondeling bijgepraat over de voortgang. De laatste bijeenkomst was 5 maart. Daarna is alle overleg gecancelled ivm corona. Op basis van de analyse van Movares komt het traject Voortsweg, Schuttekamp, Bergweg, Nieuwedijk, oude spoorbaan achter Halfweg langs, voor Prins Bernhardpark langs, voorbij Witte Huuske Oldenzaalsestraat via tunnel oversteken en daarna aan oostzijde van Oldenzaalsestraat tot Oldenzaal, als voorkeursvariant uit de bus. Het verschil tussen sommige (deel)varianten is echter niet groot zoals u uit de stukken kunt opmaken.
Door de beperkingen van de coronamaatregelen loopt de communicatie met de bewoners van Lonneker niet zoals we ons dat hadden voorgesteld. Er was 9 april een fysieke inloopmiddag en avond gepland met bewoners van de verschillende straten in Lonneker, die mogelijk deel gaan uitmaken van de fietssnelweg. Aan de hand van grote tekeningen konden de voors en tegens van de verschillende varianten dan worden doorgenomen.
Omdat ook het dorpsblad niet verschijnt beperkt dat de mogelijkheden tot communicatie nog meer. In de Schuttekamp hebben we een aantal contactpersonen gezocht, die de informatie in hun straat delen met de andere bewoners. Datzelfde hebben we gedaan met Nieuwedijk/Meijerinksweg en Spolminkweg.


Hieronder vind u een aantal links die verwijzen naar belangrijke documenten ivm de keuze voor het traject.
website F35
Voorkeursalternatief praatprent
Vragen/antwoorden Klankbordgroep
Voorkeursvariant


 
Share our website