Update d.d. 28 september 2019:
Gemeente Enschede wacht bericht af van de projectontwikkelaar, of deze de procedure wil voortzetten. De Gemeente neemt hierin zelf geen stappen. Mogelijk duurt het geruime tijd (enkele jaren) voordat er weer stappen ondernomen worden.


Originele bericht:
Nav het verzoek om advies van de gemeente Enschede aan de Dorpsraad Lonneker d.d. 8 januari 2019 over het bouwplan Nieuwedijk 2018 reageert de Dorpsraad als volgt:

 

De Dorpsraad adviseert dringend het bestemmingsplan niet te wijzigen en de grens van het plangebied te laten zoals het nu is.

 

De argumentatie is de volgende:

 

  1. Het huidige bestemmingsplan is in 2008, mede op basis van een door de Dorpsraad Lonneker ingediende zienswijze, unaniem door de gemeenteraad vastgesteld met als argument dat het gebied ten westen van de oude spoorbaan weliswaar deels bebouwd is maar voor het overige aansluit bij het open landschap aan de noordwestzijde van Lonneker.
  2. De vastgoedontwikkelaar die eigenaar is van de bedoelde kavel heeft indertijd tegen die bestemming bezwaar gemaakt. Zowel door Gedeputeerde Staten van Overijssel als door de Raad van State in 2009 is dat bezwaar afgewezen. De kavel behield de agrarische bestemming.
  3. Aan de situatie ter plaatse is sinds 2009 nauwelijks iets veranderd. De toenmalige argumenten om de bestemming niet te wijzigen zijn dus onverminderd van kracht. In 2018 is het plangebied Lonneker opnieuw vastgesteld met de oude spoorbaan aan de westzijde van het dorp als grens.
  4. Uitbreiding van het huidige plangebied Lonneker past volgens ons inziens niet in het beleid van de gemeente Enschede tot “inbreiding” dwz geschikte percelen binnen het plangebied aanwenden voor woningbouw. Er zou hier juist sprake zijn van uitbreiding. Daarmee wordt geen algemeen belang gediend.
  5. Deze uitbreiding van het plangebied zou tevens een precedent scheppen voor eigenaren van andere net buiten het plangebied van Lonneker gelegen percelen om ook wijziging van de bestemming aan te vragen. Bij de Dorpsraad zijn zeker vier van dergelijke percelen bekend. Dit vindt de Dorpsraad een ongewenste ontwikkeling tav het karakter van het dorp.
  6. Alle omwonenden zijn net als tien jaar geleden faliekant tegen wijziging van het bestemmingsplan.
  7. In de bouwlocaties ’t Vaneker en Prins Bernhardpark bij Lonneker zijn nu en in de toekomst voldoende vergelijkbare kavels beschikbaar als die gepland worden in het plan Nieuwedijk 2018.
  8. De Dorpsraad Lonneker heeft meermaals aangegeven dat er behoefte is aan starterswoningen en woningen voor senioren. Plm 10% van de inwoners van Lonneker is 80+! Het bouwplan Nieuwedijk 2018 sluit daar in het geheel niet bij aan.

 

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Matthie Kroezen

Voorzitter Dorpsraad Lonneker


zie ook:
bericht van de Dorpsraad mei 2019


Share our website