------------- onderaan deze pagina worden regelmatig update's geplaatst -----------------------

Het College van B&W heeft een projectafwijkingsbesluit gemaakt voor De Strip-Oostkamp (voormalig vliegveldterrein) dat ter inzage is voorgelegd o.a. aan de Dorpsraad Lonneker, teneinde ons in de gelegenheid te stellen hierover onze zienswijze kenbaar te maken. Dit projectafwijkingsbesluit ziet er als volgt uit:
Infographic Middengebied
Raadsvoorstel
Nota van uitgangspunten

 

Onze zienswijze:
Het projectafwijkingsbesluit De Strip-Oostkamp van het college van B&W aan de gemeenteraad kan onder de huidige voorwaarden niet rekenen op de instemming van de Dorpsraad Lonneker om de volgende reden:

1. Het geeft de exploitant de mogelijkheid ’s zomers elk weekend een evenement te organiseren met 5000 bezoekers waarbij gedurende plusminus 3 uren per etmaal geluid mag worden geproduceerd van 120 dB. Dat is het geluid van een motorkettingzaag vlak naast je of het geluid van een opstijgend straalvliegtuig op 70 m afstand.

2. Indien de exploitant zorgt voor parkeerplaatsen op 2 km afstand van De Strip en een pendeldienst instelt is er GEEN limiet aan het aantal bezoekers en zijn grote festivals mogelijk met bijvoorbeeld 50.000 bezoekers.

3. Aan de vier toegangsroutes naar De Strip gebeurt niets, hoewel de gemeente zelf al constateert dat de huidige wegen de toestroom van verkeer niet onder alle omstandigheden aan zullen kunnen.

4. Alle toegangswegen zijn maximaal zogenaamde erftoegangswegen, dat wil zeggen relatief smalle wegen zonder voet- of fietspaden. Alle verkeer inclusief bussen en landbouwverkeer moet over hetzelfde wegvak.

5. In een gebied van plusminus 1400 ha zal dat leiden tot allerlei vormen van overlast met waardedaling van woningen tot gevolg.

Inmiddels stuurden wij daarom deze brief aan de gemeente.

Update 15 maart 2015:

 

De afgelopen dagen is er frequent overleg geweest tussen alle belanghebbenden die zich zorgen maken over de ontwikkelingen op De Strip en Oostkamp. Zie ook verschenen persberichten de afgelopen dagen.

As maandag 16 maart staat om plm 20.15 uur De Strip Oostkamp en het Middenterrein van de vliegbasis op de agenda van de Stedelijke commissie van de gemeenteraad. Er is dan gelegenheid voor burgers om in te spreken (het woord te voeren). Daar zal ruim gebruik van gemaakt worden door veel betrokken belanghebbenden zoals oa STIL, Landschap Overijssel, VOLT maar ook de Dorpsraad Lonneker. Dat zal vooral gaan over de te verwachten geluidsoverlast maar uiteraard ook over verkeersoverlast en verkeersveiligheid. Deze vergadering is openbaar en wordt gehouden in de Raadszaal van het gemeentehuis. Het zou mooi zijn als inwoners van Lonneker zich daar zouden laten zien.
Voor mensen die nog eens willen nalezen wat er nu precies gaat gebeuren, die kunnen op deze link klikken en dan krijgt u alle stukken.


Update 17 maart 2015

Tijdens de Commisie-vergadering van gisteravond heeft de Dorpsraad ingesproken met deze tekst:

"Het dorp Lonneker en de Dorpsraad Lonneker volgen de huidige ontwikkelingen op de voormalige vliegbasis Twente met argusogen. De inzet van de gemeente Enschede voor meer werkgelegenheid in Enschede wordt uiteraard ook door de Dorpsraad geheel gesteund. Ook als die werkgelegenheid voor een belangrijk deel verwezenlijkt moet worden op het terrein van de voormalige vliegbasis bij Lonneker. Natuurlijk zijn we daarvoor.
Het gebied de Strip en Oostkamp heeft zoals ook de gemeente aangeeft een aantal unieke mogelijkheden. Qua omvang, omgeving, bijzondere bebouwing, maar niet qua ligging. Het gebied wordt omzoomd door een aantal kwetsbare gebieden en de huidige wegen zijn om het zachtjes uit te drukken niet meer van deze tijd. Nieuwe werkgelegenheid, absoluut, maar niet ten koste van alles.
STIL, Landschap Overijssel en Lonnekerland hebben vooral gereageerd in de relatie tussen natuur, bewoners en geluidsoverlast. De dorpsraad kan zich geheel vinden in de reacties van deze belanghebbenden en steunt deze geheel.
 
De dorpsraad richt zich meer op de gevolgen voor verkeersveiligheid en verkeersoverlast van het dorp Lonneker en het noordelijk buitengebied van Lonneker.
 
Wat kunnen we verwachten aan bezoekersaantallen?
Max 5000 of veel meer? Er is geen limiet aan het aantal bezoekers indien de parkeerplaatsen op 2 km afstand zijn en een pendeldienst wordt ingezet. Dat is vrij eenvoudig te organiseren. Maar wat zou dit kunnen betekenen?. Rotterdam City Racing  demonstraties met F1 teams en Karts trok in 2014 600.000 bezoekers!! Zo druk wordt het in Twente niet? De laatste open dag Vliegbasis Twenthe in 2003 trok 300.000 bezoekers. Het projectafwijkingsbesluit biedt de mogelijkheid dit 12 maal per jaar te doen!!!!
Dit vergt veel meer van de huidige infrastructuur dan nu ook maar in de verste verte verwerkt kan worden.
De gemeente geeft aan dat er vier toegangswegen zijn naar De Strip:
1. Vanaf de Oldenzaalsestraat (die nu al een veel te hoge verkeersintensiteit kent) via de Oude Deventerweg
2. via de Weerseloseweg/Vergertweg/Snellenweg/Vliegveldweg
3. via Braakweg/Vliegveldweg
4. en via Vliegveldweg vanaf Lonneker
Dit zijn allemaal smalle wegen, nergens zijn fietspaden en ze zijn niet geschikt voor druk verkeer.
De gemeente heeft geen verkeersonderzoek gehouden. De herkomsten van de extra voertuigbewegingen zijn niet exact bekend. Er is slechts een globale inschatting gemaakt van de verdeling van het herkomstverkeer over de vier mogelijke naderingsroutes. (Waar moeten de normale fietsers en wandelaars naartoe, die dit gebied ’s zomers frequent benutten? Nu worden al bermen in het gebied kapotgereden, omdat de wegen niet toereikend zijn.  Elk weekend in de zomer straks volle toegangswegen, waarbij het grootste gevaar is dat er letterlijk nergens een scheiding is tussen fietsers en motorvoertuigen. Alles moet over hetzelfde wegvak inclusief ’s zomers het landbouwverkeer. Dat is een onverantwoord risico bij dergelijke grote aantallen bezoekers. Er is geen vervoersplan.
Er is geen geld gereserveerd voor opwaardering van wegen in dit gebied tot 2021.
We zien wel waar het schip strandt is kennelijk de gedachte.
 
De Dorpsraad komt tot de conclusie dat de gemeente ten aanzien van het projectafwijkingsbesluit De Strip onzorgvuldig heeft gehandeld en sterk onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar de gevolgen voor omwonenden en het dorp Lonneker en dat bij de afweging van alle belangen, de belangen van omwonenden en het dorp Lonneker onevenredig zullen worden geschaad en kan daarom met het besluit onder de huidige voorwaarden niet instemmen."


Update 19 maart 2015
Op 23 maart a.s. gaan we naar het Stadhuis om een petitie aan te bieden, voorafgaand aan de Raadsvergadering. Wilt u deze actie steunen? Kijk dan hier.

Update 2 april 2015
De actie van 23 maart jl. was een goed signaal naar de politiek: dit onderwerp leeft weldegelijk binnen Lonneker.
Toch ging de Commissie over tot afgifte van een verklaring van "geen bezwaar" voor het Projectafwijkingsbesluit "De Strip". Dit is het besluit waarmee de eigenaar al op korte termijn zou kunnen beginnen met zijn geplande werkzaamheden. Nu loopt er een termijn van 6 weken waarbinnen belanghebbenden (zo ook de Dorpsraad) hun zienswijze aan de gemeente kunnen sturen.

Dan loopt er ook nog een procedure voor het afgeven van vergunningen voor de lange termijn. Te noemen: Nota Middengebied. Op 8 april a.s. wordt in het gemeentehuis een "technische sessie" gehouden. Hierbij is het de bedoeling dat er geen politiek bedreven wordt, maar puur gekeken wordt naar wat al die technische afspraken die in de nota staan nu betekenen (denk hierbij onder andere aan de geluidscontouren). Met de kennis die partijen tijdens deze avond opdoen wordt deze nota dan besproken op 20 april a.s. De Dorpsraad zal tijdens de technische sessie vertegenwoordigd zijn.

 
Update 15 mei 2015
Inmiddels is door de Dorpsraad deze zienswijze ingediend.
Nadat een zienswijze is ingediend onderzoekt het college van B&W of er reden is een ander besluit te nemen dan het ontwerpbesluit. Onderzocht wordt of er reden is de vergunning alsnog te weigeren, te verlenen of andere voorschriften aan de vergunning te verbinden. De indiener krijgt altijd schriftelijk bericht van het definitieve besluit. Indien het college van B&W de zienswijze niet gegrond verklaart is beroep mogelijk bij de Raad van State. In dat geval mogen echter geen nieuwe beroepsgronden meer worden ingediend. Na behandeling in de RvS en na het daar genomen besluit, staan er geen beroepsmogelijkheden meer open en is het besluit definitief. Er is geen bodemprocedure oid. De zienswijze en het eventuele beroep bij de RvS heeft geen schorsende werking op het starten van werkzaamheden op de Strip.
Wij houden u uiteraard op de hoogte.


Share our website