Eerste aanspreekpunt voor dit onderwerp is Clemens Theusink

De Quickscan
In 2008 is er in Lonneker een grootschalig onderzoek gehouden onder de inwoners om hun wensen en behoeften voor ons dorp te inventariseren. Daaruit is het Dorpsplanplus gevolgd, een meerjarenplan waarin diverse doelen geformuleerd waren om de leefbaarheid van Lonneker te vergroten.
Bij dit onderzoek hebben vele inwoners van Lonneker aangegeven de verkeersdrukte op de Oldenzaalsestraat zo groot te vinden. Zij spraken de wens uit de verkeersdrukte hier te verminderen. Dit onderwerp werd toen te grootschalig bevonden om in het Dorpsplanplus behandeld te worden, maar de Dorpsraad kreeg toen wel nadrukkelijk de opdracht wat met dit probleem te doen. Sindsdien is er door de Dorpsraad lang en herhaaldelijk aandacht gevraagd voor dit probleem bij gemeente en provincie. In 2013 gaf de Provincie gehoor en hield een quickscan. Hiermee is gekeken naar de verkeersdrukte op de Oldenzaalse straat. Het verslag dat de Provincie maakte n.a.v. het onderzoek, werd tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Dorpsraad bekend gemaakt. Hierin werd een mogelijke oplossing voorgesteld, maar ook direct aangegeven dat voor de uitvoering daarvan geen geld is. 
 
Stand van zaken
De Dorpsraad is niet overtuigd dat de door de provincie voorgestelde oplossing per definitie de beste is. Daarom is zij nu bezig contacten te leggen met (vertegenwoordigers van) alle betrokken partijen om gezamenlijk te zoeken naar een passende oplossing voor het probleem. Wilt u hierover ook meepraten en wordt u nog niet vertegenwoordigd? Neemt u dan alstublieft contact op met Clemens Theusink.

Op 29 juli 2014 schreef de Dorpsraad deze brief aan Provincie Overijssel en Gemeente Enschede. In deze brief wordt aan Provincie en Gemeente gevraagd om nieuwe mogelijkheden te onderzoeken.
Zowel Provincie Overijssel als Gemeente Enschede hebben gereageerd op onze brief:
Brief van Provincie Overijssel d.d. 17 oktober 2014
Brief van Gemeente Enschede d.d. 10 november 2014

In november 2014 vond er een overleg plaats met Provincie, Gemeente en buurtbewoners van de Oldenzaalse straat. Daarbij concludeerde de Dorpsraad als volgt: "De verkeersdruk op de Oldenzaalsestraat blijft echter onverminderd hoog. Bewoners en Dorpsraad houden vast aan het streven om de verkeersintensiteit terug te brengen naar plm 10.000 voertuigen per etmaal. Deze ligt daar nu zeker 75% boven. Met de verdere ontwikkeling van het luchthaventerrein zal deze verkeersdruk alleen maar toenemen. We blijven druk uitoefenen op gemeente en provincie om tot een oplossing te komen."

We houden u op de hoogte van de verdere voortgang.

Zie ook:
Vragen en antwoorden omtrent verkeersdrukte door Lonneker
Verkeer: voortgang veiligheid en verkeersdruk Oldenzaalsestraat
Share our website