Update d.d. 28 september 2019:
Omwonenden van het kruispunt Landweerweg-Oude Deventerweg-Oldenzaalsestraat ontvingen deze brief over de in gang zetting van de herinrichting van dit kruispunt.

Originele bericht:
De provincie Overijssel is inmiddels begonnen met de papieren voorbereidingen van de reconstructie van de kruisingen Oldenzaalsestraat N733 –Oude Deventerweg-Landweerweg en de Oldenzaalsestraat N733-Lossersestraat-Noord Esmarkerrondweg. Wilbert de Hoog is door de provincie aangesteld als projectleider. Zijn opdracht is de reconstructie van beide kruisingen, zodat ze “toekomstproof” zijn voor een periode van een jaar of twintig. Er worden in deze opdracht geen andere verkeersontwikkelingen rond Lonneker meegenomen. Uitgangspunt is tevens dat een rotonde in principe altijd veiliger is dan een kruispunt met verkeerslichten omdat de gemiddelde snelheid op een rotonde altijd lager is dan op een gewone kruising met of zonder verkeerslichten.
Er zijn twee klankbordgroepen gevormd: voor beide kruisingen één.

N733-Oude Deventerweg-Landweerweg
De klankbordgroep voor de kruising met N733-Oude Deventerweg en Landweerweg bestaat naast de projectleider uit verkeersdeskundigen van provincie Overijssel en gemeente Enschede, de Dorpsraad Lonneker, de vertegenwoordiger van de bewoners Oude Deventerweg, de vereniging Landweerweg-Lossersestraat (VLL) en de stichting Belangen Bewoners Oldenzaalsestraat Lonneker (BBOL). Deze groep is tweemaal bij elkaar geweest. Op basis van een inventarisatie na de 1e bijeenkomst heeft bureau Royal Haskoning voor de provincie een aantal opties uitgewerkt. Hoewel verkeerslichten op deze kruising niet helemaal onmogelijk zijn wordt deze mogelijkheid door alle partijen niet als de beste optie gezien. Een rotonde wordt als beter en veiliger gedacht. Er zijn dan twee mogelijkheden: een rotonde op de plek van de huidige kruising (het verkeer gaat dan wel vrij dicht langs huidige woningen en er moet van meerdere eigenaren grond  verworven worden) of een rotonde plm 70 m verder in de richting van Oldenzaal. (In dit geval gaat het laatste deel van Oude Deventerweg en Landweerweg dicht en komen er twee nieuwe aansluitingen op die nieuwe rotonde. Eén via het terrein van de voormalige houtzagerij en één schuin in noordelijke richting vanaf Landweerweg naar de nieuwe rotonde. Het voordeel is dat deze rotonde niet dicht bij huidige bebouwing ligt en ook in de toekomst nog uitgebreid kan worden. Nadeel is dat van twee eigenaren een wat groter stuk grond verworven moet worden. Het terrein van de voormalige houtzagerij is reeds gemeente-eigendom). Let wel: het gaat nog steeds over opties. Er is nog geen enkel besluit gevallen. Daarnaast is er nog een 3e optie waarbij het laatste deel van de Oude Deventerweg wordt afgesloten en de kruising Oldenzaalsestraat-Landweerweg een T-kruising wordt. Er komt dan een kleine rotonde 70 m verder in Oldenzaalse richting met een afslag richting Vliegveld over het terrein van de houtzagerij. Dit is minder veilig en wat complexer, maar het voordeel is dat er wat minder grond verworven hoeft te worden. De overgebleven opties worden verder uitgewerkt en daarna uitgebreid besproken komende maanden met zowel klankbordgroep als alle andere betrokkenen. Pas daarna wordt de besluitvorming in gang gezet. Gezien de vrij ingrijpende consequenties wordt ervan uitgegaan dat het gehele traject enkele jaren in beslag gaat nemen.
 
N733-Lossersestraat-Noord Esmarkerrondweg
De klankbordgroep N733-Lossersestraat-Noord Esmarkerrondweg bestaat naast de projectleider uit verkeersdeskundigen van provincie Overijssel en gemeente Enschede, de Dorpsraad Lonneker, de bewonersvereniging Noord Esmarkerrondweg, de wijkraad Stokhorst, de vereniging Landweerweg-Lossersestraat (VLL) en de stichting Belangen Bewoners Oldenzaalsestraat Lonneker (BBOL). Op basis van een inventarisatie na de 1e bijeenkomst heeft bureau Royal Haskoning voor de provincie een aantal opties uitgewerkt. Hoewel een rotonde ook hier de veiligste oplossing zou zijn, bleek dat gezien de complexiteit, de beperkte afstand en de hoek waaronder de verschillende wegen elkaar kruisen, dit niet realistisch uitvoerbaar. Daarnaast had het de voorkeur van de klankbordgroep de rare lus waarmee de Noord Esmarkerrondweg nu op de Lossersestraat uitkomt te laten verdwijnen. Dit vooral gezien de vele kruisende situaties van fietsers met overig verkeer. Blijft dus over een nieuwe verkeerslichtinstallatie en een nieuwe inrichting van de kruising. Eerste optie is een dubbele T-kruising waarbij enkele tientallen meters van elkaar Lossersestraat en Noord Esmarkerrondweg op de N733 uitmonden. Het verkeer wordt dan geregeld via één verkeerslichtinstallatie. De wachttijden vanuit elke richting blijft ruim binnen de wettelijke richtlijnen. Ook voor het openbaar vervoer is dit een goede oplossing. Dit in tegenstelling tot een rotonde op deze locatie, die voor het openbaar vervoer meer problemen zou kunnen opleveren. Een andere optie is toch de lus vanaf de Noord Esmarkerrondweg te handhaven en deze met een grote lus te laten uitkomen op de Lossersestraat maar dan met verkeer in beide richtingen. Daarvoor moet echter wel extra grond worden verworven tussen Lossersestraat en Driehoeksweg. N733 met Lossersestraat blijft dan een enkele T-kruising met verkeerslichten. In alle gevallen is het plan een nieuw veilig fietspad in twee richtingen te verwezelijken door de houtwal langs de zuidkant van de Noord Esmarkerrondweg, waardoor er meer ruimte komt op de rijbaan voor het overige verkeer. Deze opties worden verder uitgewerkt en daarna uitgebreid besproken komende maanden met zowel klankbordgroep als alle andere betrokkenen. Pas daarna wordt de besluitvorming in gang gezet. Dit traject lijkt minder consequenties te hebben dan de kruising met de Oude Deventerweg, waardoor de uitvoering eerder klaar zou kunnen zijn dan die kruising.

Share our website