Bericht uit de Dorpsraad d.d. 17 mei 2019

Berichten uit de Dorpsraad mei 2019
 
Bouwen in het buitengebied van Lonneker:
Inmiddels heeft de Dorpsraad op maandag 13 mei een gesprek gehad met de Gemeente over bouwen en wonen in het buitengebied van Enschede. Van de Gemeente waren aanwezig de planoloog Peter van Gessel, de projectmanager Vastgoed van Enschede Noord, Maaike Schaepers en “onze” wijkregisseur Anne Oude Nijeweme. Gezien recente aanvragen om te bouwen buiten het plangebied zoals aan de Nieuwedijk maar ook elders in Lonneker was duidelijkheid gewenst. De Dorpsraad had te kennen gegeven geen advies te willen geven over ad-hoc aanvragen tot bestemmingsplanwijzigingen omdat dit vervelende precedenten schept naar andere situaties in Lonneker. Het plangebied waarbinnen wel gebouwd mag worden in Lonneker ligt duidelijk vast. Zoals ik in april al aangaf wordt er in 2020 een nieuwe Gids voor het Buitengebied vastgesteld voor de periode tot 2026. Het beleid van College van B&W en Gemeenteraad is voor de komende jaren gericht op een kwalitatieve stijging van het aantal inwoners en de daarbij horende huizen binnen de nu bestaande plangebieden voor wonen. Bouwen in het buitengebied blijft uitsluitend mogelijk binnen de Rood voor Rood regeling. Dat wil zeggen dat leegstaande boerenschuren of stallen met een opp. van minimaal 850 m² onder bepaalde voorwaarden vervangen mogen worden door woningen. De 2e uitzondering geldt voor bouwen op landgoederen om bijvoorbeeld de exploitatie mogelijk te kunnen houden. Ook daarvoor gelden strikte voorwaarden. Zeer weinig mogelijkheden dus voor nieuwbouw van woningen in het buitengebied van Lonneker. De gemeente heeft de Dorpsraad gevraagd samen met het dorp en Stawel (Stichting voor Duurzame Plattelandsontwikkeling Enschede) advies te geven voor de inhoud van de nieuwe Gids voor het Buitengebied 2020.
 
Bouwplan Nieuwedijk: De projectontwikkelaar zal zich melden bij de gemeente indien ze de procedure toch willen voortzetten. Tot op heden is er niets vernomen.
 
Voortgang Dorpshuis:
De gemeente Enschede heeft opnieuw te kennen gegeven te gaan stoppen met de subsidiëring van het dorpshuis. Omdat contractueel gezien sluiting van het dorpshuis voor de Gemeente heel lastig is, overweegt de Gemeente indien er binnen afzienbare tijd geen oplossing komt het dorpshuis mogelijk te gaan verhuren aan een derde partij, die het dorpshuis vervolgens zal gaan exploiteren. Gelukkig zit er toch enige voortgang in de situatie. De Gemeente heeft contact met geïnteresseerde investeerders op het gebied van zorg en wonen om te komen tot een oplossing waarbij zowel de geloofsgemeenschap als de dorpsgemeenschap de activiteiten kunnen blijven uitvoeren ongeveer zoals nu. Tevens wordt gekeken of daarbij ook de vraag naar zorg en wonen voor senioren kan worden ingevuld. De Gemeente gaf aan dat ze daarover binnenkort met het parochiebestuur in gesprek gaat. Hopelijk is daarover binnen enige maanden meer duidelijkheid.
 
Kleine berichten:
  • Van de aangekondigde opruimactie is het niet gekomen. Er was weinig animo of men vindt het kennelijk wel schoon genoeg.
  • De Dorpsraad heeft inmiddels ter bestrijding van de eikenprocessierups enige tientallen mezennestkastjes in het dorp opgehangen (met subsidie)
  • Omwonenden van de Kringloopwinkel op de hoek Oldenzaalsestraat-Lonneker Molenweg hebben bij gemeente, politie en Dorpsraad geklaagd over overlast van deze winkel. Overlast in de vorm van geluidsoverlast ’s avonds laat en soms ’s nachts en overlast door parkeren. De Dorpsraad volgt of de inmiddels gemaakte afspraken door alle betrokkenen worden nagekomen
  • Het beheer van de AED’s in het dorp, dat tot nu toe gebeurde door de Dorpsraad, zal worden overgedaan aan Hartslag.nu de landelijke organisatie die AED’s beheert.
  • Over verkeer de volgende keer weer meer.
  •  
Dorpsraad Lonneker,
Matthie Kroezen voorzitter
 
 
 
Share our website