Bericht uit de Dorpsraad d.d. 6 december 2019

Berichten uit de Dorpsraad december 2019
 
We gaan ons in Lonneker bezighouden met verkeersproblemen de komende maanden.
Wat is er aan de hand?
Ten eerste, de fietssnelweg F35 van Enschede naar Oldenzaal komt dichterbij; letterlijk en figuurlijk.
Letterlijk want deze F35 komt door Lonneker te lopen en figuurlijk want in maart 2020 moet het tracé zijn vastgesteld. Ja, ja het gaat snel opeens, maar daarvoor is het ook een fietssnelweg.
Woensdagavond 4 december hadden provincie Overijssel en gemeente Enschede een klankbordbijeenkomst georganiseerd. Daarvoor waren vooral organisaties, stichtingen en verenigingen uitgenodigd, die een directe betrokkenheid hebben met de aanleg van de F35. Daarbij moet u denken naast de Dorpsraad aan Landschap Overijssel, de Fietsersbond, golfbaan het Sybrook, de Belangenvereniging Oldenzaalsestraat, Stichting Lonnekerberg e.d. Een goede afspiegeling van de Lonneker gemeenschap. De klankbordgroep mag een zwaarwegend advies geven over het te volgen tracé. Het stuk F35 dat gerealiseerd moet worden loopt van het eind van het fietspad langs de Voortsweg bij de Demmerskamp tot Mc Donalds in Oldenzaal. Er zijn verschillende opties denkbaar, zowel binnen het Dorp als van het Dorp richting Oldenzaal. Binnen het Dorp is er een sterke voorkeur voor het traject vanaf eind fietspad, de Spólminkweg volgen, de Bergweg oversteken, de Past.Balkstraat volgen tot de Nieuwedijk. Buiten het Dorp de Nieuwedijk volgen tot Meijerinksweg, de Meijerinksweg oversteken en dan het oude spoorwegtracé (nu mountainbikepad) volgen tot de Oude Deventerweg. Daarna zijn er twee mogelijkheden: of oude spoorbaan verder volgen achter Halfweg langs of via de nieuwe rotonde de Oldenzaalsestraat oversteken en langs het Sybrook verder naar Oldenzaal. Het “Witte Huuske” is daarbij nog een knelpunt. Ergens moet de Oldenzaalsestraat N733 worden overgestoken. Dit moet ongelijkvloers. Dus via een fietstunnel of een fietsbrug, want de F35 in Oldenzaal tot Mc Donalds ligt aan de oostzijde van de N733. De Dorpsraad heeft t.a.v. twee delen min of meer een veto uitgesproken. Dat is het oude spoorwegtracé in het Dorp (vanaf bocht in Past.Balkstraat, achter Roterinkskamp langs naar Meijerinksweg). Veel te dicht langs bestaande woningen en de houtwal zou helemaal moeten verdwijnen. Het 2e niet bespreekbare deel is de Bergweg over de Lonnekerberg vanaf Oude Deventerweg tot Noordergrensweg. Sociaal onveilig en aantasting natuurschoon.
De provincie laat de verschillende opties uitzoeken de komende twee maanden, waarna er waarschijnlijk in februari 2020 een 2e klankbordbijeenkomst komt en in maart 2020 een inloopavond voor alle belangstellenden. Daarna volgt de normale procedure van uitwerken Hoofdplan, een 2e inloopavond in het najaar 2020, bijstelling Hoofdplan, politieke besluitvorming, vergunningen, vaststelling uitvoeringsplan en afsluitende 3e inloopbijeenkomst voordat tot uitvoering wordt overgegaan. Het complete F35 plan kunt u hier lezen.
Ten tweede parkeren en sluipverkeer op het Dorpsplein.
In overleg met de gemeente heeft de Dorpsraad met ondernemers, bewoners en de kerk op maandag 25 november overlegd over de verkeersoverlast op het Dorpsplein.
Het gaat daarbij vooral om parkeeroverlast in het weekend ’s avonds en teveel en te snel sluipverkeer over het Dorpsplein. Er gaan nu gemiddeld ongeveer 3000 auto’s per dag over het Dorpsplein. Dat is veel te veel voor een als erf aangemerkt gebied.
Er is tussen Dorpsraad, ondernemers, bewoners en de kerk grote overeenstemming over de volgende maatregelen:
1. Iedereen was voorstander van het uitbreiden van het huidige aantal legale parkeerplaatsen, met name op die plekken waar dat geen enkele hinder oplevert.
2. Veel beter dan nu aangeven waar wel en waar niet geparkeerd mag worden. Vooral ’s avonds is dat absoluut niet te zien.
3. Na verwezenlijking van 1 en 2 handhavend optreden tegen overtreders.
4. Geen betaald parkeren, ook niet in de toekomst.
Sluipverkeer:
1. Veel beter dan nu aangeven dat max.snelheid 15 km p/u is. Het overgrote deel van de mensen weet niet wat het bord erf inhoudt. Dit geldt zowel voor de snelheid als voor het parkeren.
2. Sluipverkeer ontmoedigen door versmalling van de rijbaan, zodat er maar vanuit één richting tegelijk over het plein gereden kan worden. (zie Molenstraat, die nu na de versmalling meer en meer gemeden wordt).
3. Smiley plaatsen met “max. 15 km per uur Dank U”.
4. Zwaar vrachtverkeer zonder bestemming Lonneker weren van het Dorpsplein.
5. Na verwezenlijking van 1 t/m 4 gaan handhaven op snelheid.
Bovenstaande wensen zijn teruggekoppeld naar de gemeente.
 
 
De Dorpsraad wenst u gezonde en prettige feestdagen en ziet u graag op de Nieuwjaarsreceptie op zondag 5 januari in het Dorpshuis vanaf 11.30 uur.
 
Matthie Kroezen,
voorzitter
 
 
 
Share our website