Berichten uit de dorpsraad 11 september 2020

Speelbölt tussen de scholen:
De helft van het benodigde geld voor de renovatie is binnen via een Europese subsidie LAG/Leader, waaraan ook provincie en gemeente bijdragen.
De werkgroep crowdfunding en communicatie is inmiddels bezig de plannen uit te werken en ook de Jeugddorpsraad denkt mee. Binnenkort komt er een voorstel hoe het ontbrekende deel van de financiën vergaard moet worden.
Een grote opdracht is weggelegd voor de werkgroep uitvoering. De gemeente zal de plannen verder uitwerken in werktekeningen en een planning maken van alle benodigde materialen en uitvoerende werkzaamheden. Dat is een hele klus want het is een groot terrein. Er zal veel gevraagd worden van vrijwilligers want veel werkzaamheden zullen door vrijwilligers worden uitgevoerd. Elk vrijwilligersuur zal worden vertaald in een vast bedrag dat mag worden omgezet naar een investering voor de nog ontbrekende financiën. Daar is overigens wel een maximum aan gebonden. Wordt vervolgd!
Nieuw bestemmingsplan Evenemententerrein Vliegveld Twenthe:
In juli 2019 heeft de Raad van State het door de gemeenteraad aangenomen bestemmingsplan vernietigd op basis van het afgekeurde Programma Aanpak Stikstof (PAS). Er moet een nieuw bestemmingsplan komen. De uitgangspunten daarvoor zijn inmiddels duidelijk. Zoals bekend is er een groot meningsverschil tussen enerzijds de stichtingen Lonnekerland en Lonnekerberg en anderzijds de gemeente en de ondernemer. De partijen hebben inmiddels verschillende gesprekken gevoerd en zijn wel wat dichter bij elkaar gekomen, maar een compromis is er nog niet. De beide stichtingen zijn uitstekend in staat hun belangen te behartigen is gebleken. De inhoud van de meningsverschillen is zeer technisch van aard en gaat oa over geluidscontouren en geluidsbelasting.
De dorpsraad gaat niet in op allerlei details van de uitgangspunten voor het bestemmingsplan maar heeft een eerste reactie gegeven op die uitgangspunten. Na contacten met bewoners uit het dorp en het buitengebied, de stichtingen en de ondernemer komen we tot het volgende advies:
Lonneker en omgeving en dus ook de Dorpsraad Lonneker heeft sinds maart 2018 wel de gelegenheid gehad ervaring op te doen met evenementen georganiseerd op Vliegveld Twenthe-Midden.
Daarbij springen twee dingen in het oog en wij verzoeken u bij het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan daarbij nadrukkelijk rekening te houden.
  1. De hogere geluidsbelasting die 12 maal per jaar als afwijking wordt toegestaan van de geluidszone. Met name het AirForce Festival heeft afdoende duidelijk gemaakt wat dat aan overlast betekent, hoewel uit metingen werd vastgesteld dat de maximum geluidsbelasting nog niet eens was gehaald. De dorpsraad kan zich vinden in het maximum van 12 dagen voor grote evenementen, doch niet in de maximale geluidsbelasting opgedeeld in drie type dagen A, B en C verdeeld over drie blokken van vier dagen. Omdat en de klachten uit het dorp vooral gaan over die vorm van geluidsoverlast van type A en omdat de ondernemer zelf aangeeft waarschijnlijk nooit viermaal per kalenderjaar gebruik te zullen maken van afwijkingen van de type A dagen met een dB(C) van 85 lijkt het de dorpsraad niet zinvol deze hoge geluidsbelasting in het bestemmingsplan toe te staan. De dorpsraad lijkt dat met een maximaal toegestane belasting van twee type A dagen, twee type B dagen en 8 type C dagen veel meer de toekomstige werkelijkheid te benaderd wordt.
  2. In verband met de aanleg van de fietssnelweg F35 Enschede-Oldenzaal wordt komend half jaar een verkeerscirculatieplan voor Lonneker opgesteld. Een deel van de bezoekers van grote evenementen op Vliegveld Twenthe maakt gebruik van de dorpskern van Lonneker. Het lijkt de dorpsraad Lonneker verstandig in het bestemmingsplan rekening te houden met verkeerscirculatieplan en de verkeersbewegingen van en naar grote evenementen op Vliegveld Twenthe. BV een idee van de ondernemer om na grote evenementen met auto’s vertrekkende bezoekers een verplichte rijrichting te laten volgen in oostelijke richting over Oude Deventerweg richting N733 en A1 lijkt ook de dorpsraad een verkeersoverlast beperkende maatregel.
  3. De ondernemer heeft inmiddels aangegeven dat de organisator van het AirForce Festival niet meer bestaat en dat een evenement in deze vorm voorlopig niet meer is te verwachten.
Bestemmingsplan ’t Vaneker:
Op 8 september is ook het gewijzigde bestemmingsplan ’t Vaneker behandeld. Dit betreft de herinrichting van het gebied waar nu nog de defensiegebouwen staan. De stadsdeelcommissie Noord is akkoord met de bestemmingsplanwijziging en deze zal binnenkort als hamerstuk in de gemeenteraad worden vastgesteld. De Dorpsraad kan zich geheel vinden in de wijzigingen. Een enkele bewoner, die als inspreker aanwezig was op 8 september lijkt zich toch te verzetten tegen de wijziging. Deze bewoner kan gebruik maken van de wettelijke mogelijkheden die daarvoor bestaan.
 
 
Share our website