Brief Dorpsraad Lonneker over fietssnelweg F35 aan B&W, Gemeenteraad en Stadsdeel Noord

  • Home
  • Nieuws
  • Brief Dorpsraad Lonneker over fietssnelweg F35 aan B&W, Gemeenteraad en Stadsdeel Noord
Brief aan college B&W, gemeenteraad Enschede, Stadsdeel Noord Enschede

De aanleg de fietssnelweg F35 waarvan het tracé Enschede-Oldenzaal een onderdeel van is, is vastgesteld bij besluit van de gemeenteraad 20 april 2015. De gemeenteraad heeft daarbij de belangrijke kanttekening gemaakt onder 1.2 Draagvlak: voldoende draagvlak is nodig van omwonenden/belanghebbenden om de plannen tot uitvoering te brengen.
Inmiddels zijn de inwoners van meerdere straten in Lonneker gestart met acties tegen de Fietssnelweg F35 door het dorp. Ook de dorpsraad Lonneker is tot de conclusie gekomen, dat gezien de vele knelpunten, van geen enkele onderzochte variant, de voordelen opwegen tegen de nadelen.
 
Gezien het onvoldoende draagvlak voor de aanleg van de F35 door Lonneker adviseert de dorpsraad van Lonneker met klem daarvan af te zien.
 
De Dorpsraad Lonneker is sinds nov-dec 2019 betrokken bij de Fietssnelweg F35 tracé Enschede-Oldenzaal, in de vorm van klankbord lid. De klankbordgroep is ingesteld door de projectgroep bestaande uit Provincie Overijssel als voorzitter en verder gemeente Enschede en het ingenieurs-en adviesbureau Movares. In de eerste klankbordgroep sessie werd het ons duidelijk dat de F35 door Lonneker zal gaan lopen. Na de uitleg van de kwaliteitseisen  hebben we gelijk de haalbaarheid ter discussie gesteld.Tevens hebben we aangegeven dat we niet tegen een goede fietsverbinding tussen Enschede en Oldenzaal zijn. Uiteraard hebben we ons constructief opgesteld in deze klankbordsessies om tot een mogelijk aanvaardbare oplossing te komen. De beraadslagingen van de klankbordgroep werden als vertrouwelijk aangemerkt en konden tussentijds dus niet worden gedeeld met andere belanghebbenden in het dorp. In maart 2020 is door de projectgroep een voorkeursvariant gepresenteerd, uitgewerkt door Movares.  Deze variant zou via inloop sessies op 9 april 2020 gedeeld worden met de aanwonenden en andere belanghebbenden. Helaas werden deze plannen ingehaald door Covid-19 en werden de sessies gecancelled. Doordat de inhoud deels bekend was bij meerdere aanwonenden en omdat een belangrijke groep bewoners nog niet op de hoogte was, hebben wij als dorpsraad deze gegevens op 9 april 2020 gedeeld via de website van de dorpsraad Lonneker. Bewoners van met name de Schuttekamp, en het cluster Meijerinksweg/Oldenzaalsestraat/Nieuwedijk hebben contact met de dorpsraad opgenomen en zijn zeer ontstemd over de voorgestelde voorkeursvariant. Zij hebben direct aangegeven zich tot het uiterste te verzetten tegen de voorgestelde tracés. Daarnaast zijn ze ook ontevreden over de wijze van communicatie tussen de overheid en de betrokken bewoners.
 
Gelet op het ontbreken van draagvlak bij aanwonenden/bewoners/belanghebbenden zijn we als dorpsraad tot de conclusie gekomen dat een fietssnelweg door Lonneker geen optie is. Voor welke variant er ook gekozen zal worden, er zullen meerdere (kind)onveilige en gevaarlijke verkeerssituaties in het dorp ontstaan. Zoals de toegang tot sportvelden die door kinderen zeer frequent worden bezocht. De F35 is bovendien een aantasting van de leefbaarheid in het dorp en zal vernietiging van houtwallen en het verdwijnen van het cultuurgoed en het oude spoortracé aan de noordwest zijde van het dorp met zich mee brengen. Verder zal parkeren verder bemoeilijkt worden.
 
Een belangrijke bijkomendheid van dit traject is ook dat alleen fietsers komend vanaf de Voortsweg gebruik zullen maken van dit deel van de F35 om in Oldenzaal te komen. Fietsers over de Oldenzaalsestraat komend uit Enschede zullen door deze variant niet worden bediend.
 
Wij zijn graag bereid tot nadere toelichting op ons standpunt.
 
Met vriendelijke groeten,
 
Namens de Dorpsraad Lonneker

M. Kroezen voorzitter 
 
Share our website