Jaarverslag 2020

Hieronder vindt u het jaarverslag over 2020 van de Dorpsraad Lonneker

Jaarverslag Dorpsraad Lonneker 2020
 
Het jaar 2020 stond natuurlijk nagenoeg geheel in het teken van Covid-19, het Coronavirus. Dat heeft veel ellende gebracht, overlijdensgevallen ook in Lonneker, maar ook langdurige ziektes en sociaal isolement. Corona had ook een klein lichtpuntje voor de Dorpsraad, we hebben digitaal leren vergaderen. Videocalls, maar echt leuk is dat niet.
Dorpsbudget 2020:
Door de corona zijn meer dan de helft van de geplande activiteiten niet door gegaan. Normaal moeten de overgebleven niet uitgekeerde gelden terug naar de gemeente Enschede, tenzij er een specifieke bestemming voor is in het daarop volgende jaar. Deze bestemming hebben we gevonden in de renovatie van de Speelbult, zodat we de overbleven gelden als reservering mogen behouden.
Aanleg nieuw wandelpad Lonneker Steumke naar Hegeboerweg:
De gemeente heeft geld gereserveerd voor de aanleg van dit pad. De vrijwilligersgroep de Kleibleu van Jan Bult zou het uitvoeren, maar er is kadastraal nog geen overeenstemming met de grondeigenaren, zodat de uitvoering is uitgesteld.
De nieuwbouwplannen Nieuwedijk:
Het weiland hoek Nieuwedijk-Wegmanstraat is eigendom van een projectontwikkelaar. De bestemming is agrarisch. De eigenaar wilde bestemmingswijziging. Gezien het dorpse karakter en eerdere uitspraak van Raad van State is door omwonenden en Dorpsraad geageerd tegen de wijziging. Met succes. Bouwen gaat niet door.
Lonneker 2030 Kleine Kernenspel: Via spelsituaties heeft de Dorpsraad samen met de provincie een analyse gemaakt van haar werkwijze en de belangrijke thema’s in Lonneker. Dat zijn Verkeersoverlast; Woningbouw; Dorpshuis en kerk; Voorzieningenbeleid; Buitengebied en Horeca.
De werkwijze is: Wij willen het hele dorp betrekken. Jong en oud moet iets aan ons hebben. Wij willen iedereen een stem geven, niet alleen de harde schreeuwers.
Helaas moest door Corona een streep door de verdere geplande activiteiten.
AED’s: Het up to date brengen van de AED’s in Lonneker dat in 2019 was gestart is in 2020 afgerond. Er zijn nieuwe mensen opgeleid en drie nieuwe AED’s geplaatst c.q. vervangen. AED dekking in Lonneker is nu 100%. Als corona onder controle is zullen opnieuw AED bedieners worden opgeleid.
Bieb Lonneker stopt: Heel spijtig te moeten melden dat de Bieb-functie grotendeels is verdwenen uit Lonneker. Na het schrappen van de Biebbus door bezuinigingen door de gemeente heeft het dorp het zelf ruim twee jaar geprobeerd via het Dorpshuis en met vrijwilligers. Hoewel dit redelijk liep kon het toch niet uit en is de Bieb begin 2020 gestopt en heeft de Bieb besloten kinderboeken beschikbaar te stellen via de scholen. De volwassenen moeten voor boeken naar de hoofdlocatie in de stad.
Nieuwe wijkagent Jurgen Rekers: Na het vertrek van Angela Dolfing eind 2019 hebben we twee tijdelijke vervangers gehad in 2020. In de 2e helft van 2020 is Jurgen Rekers aangesteld als wijkagent voor Lonneker. Onze kennismaking met hem was positief en de eerste kennisneming van zijn werkwijze ook. Top!
Nieuwe voorzitter Jeugddorpsraad Coen Stroo: Skip Workel nam afscheid na een flink aantal jaren prima werk gedaan te hebben. Coen Stroo werd zijn opvolger maar verder dan zijn installatie is hij helaas ook weer door Corona niet gekomen. Alle activiteiten moesten worden stilgelegd op één activiteit na. Coen mocht een cheque van 1.000 euro van de Rabobank in ontvangst nemen voor de renovatie van de Speelbult.
Subsidie Speelbult binnen: Na een heel lange aanloop is de Europese subsidieaanvraag via LAG/Leader eindelijk succesvol afgerond. De helft van alle uitgaven voor de renovatie van de Speelbult krijgen we vergoed via die regeling met een maximum van bijna 70.000 euro. Petje af voor vrijwilligers van school en uit het dorp, die de dorpsraad daarbij hebben bijgestaan.
Visie Buitengebied en Energievisie: Beide visies zijn in 2020 verder ontwikkeld: Buitengebied betreft vier thema’s: 1. Groene Pijler (landschap; natuur; water) 2. Landbouw 3. Bouwen en wonen en 4. Landgoederen. De Dorpsraad zal begin 2021 haar zienswijze geven op deze thema’s. De inhoud van de Visie Duurzame Energie verschijnt medio februari 2021.
F35 fietssnelweg traject de Rode Loper: Dit onderwerp heeft in 2020 veel stof doen opwaaien. De provincie startte eind 2019 een klankbordgroep met als deelnemer oa de Dorpsraad. Op basis van het Masterplan F35 moest een tracé gekozen worden voor een fietssnelweg van Enschede naar Oldenzaal. Helaas ligt Lonneker precies op die route. De F35 moet door het dorp. Alle gekozen varianten werden na vele sessies uiteindelijk door Dorpsraad en aanwonenden afgewezen en via tussenkomst van weth van Houdt werd in 2020 een proces gestart om samen met de inwoners te zoeken naar een acceptabele variant. Deze zoektocht wordt in 2021 afgerond.
Dorpsverkeersplan Lonneker: Daar de F35 consequenties heeft voor de gehele verkeersafwikkeling in het dorp heeft de dorpsraad verzocht aan weth van Houdt die implicaties in beeld te brengen en oplossingen te zoeken. Er wordt een werkgroep ingesteld van inwoners van Lonnekeren specialisten die in 2021 met voorstellen komt oa tav sluipverkeer, te hard rijden en parkeren.
Nieuwe kruising c.q. rotonde Noord –en Zuidkant Lonneker: Het was niet enkel corona wat de klok sloeg. De wegenbouwers zijn in 2020 heel druk geweest zowel ten noorden als ten zuiden van Lonneker. Twee belangrijke knooppunten werden door de provincie geheel vernieuwd. Aan de noordkant van Lonneker werd bij Landweerweg en Oude Deventerweg een prachtige rotonde in de N733 aangelegd. Een enorme verbetering op het gebied van verkeersafhandeling en veiligheid op dat punt. Aan de zuidkant van Lonneker werd de aansluiting van N733 met de N734 en Noord Esmarkerrondweg geheel herzien. Ook hier een fikse verbetering tov de oude situatie. De Dorpsraad heeft bij beide projecten mogen meedenken bij de totstandkoming daarvan en dat stelt zij op prijs.
Uitreiking Droadneagel aan Willem Bulter: Zoals de traditie het wil is op de Nieuwjaarsreceptie van de Dorpsraad in januari de Lonneker Droadneagel uitgereikt aan dorpsgenoot Willem Bulter voor zijn historische geschiedschrijving over Lonneker thema’s maar vooral voor de uitgave van zijn belangwekkende boek over Lonneker in de oorlogsjaren 40-45.
April niet vergaderd ivm Corona en in mei videocall vergadering met Teams: Na nog eenmaal coronaproof vergaderd te hebben in september in het Dorpshuis hebben we de deur achter ons dichtgetrokken en hebben we de rest van het jaar 2020 vergaderd via het beeldscherm.
Bestemmingsplan ’t Vaneker bemiddeld: Door verkoop en sloop van de overgebleven defensiegebouwen op ’t Vaneker moest het bestemmingsplan worden aangepast. Daar het totaal aantal kavels via uitspraak van de Raad van State vastligt kon het aantal kavels niet worden uitgebreid. Er moest herschikking van kavels plaatsvinden en moest een parkachtig gebied worden vastgesteld. Enkele bewoners waren het niet eens met die wijzigingen. Mede door bemiddeling van de Dorpsraad en de stadsbouwmeester is men door enkele aanpassingen in het plan tot een compromis gekomen.
Afvaldump milieu-eiland achter de muziekkoepel: Zowel sommige dorpelingen als langskomend sluipverkeer neemt het altijd niet zo nauw met de regels over afval brengen. Afval brengen verandert dan in afval dumpen naast de daarvoor bedoelde containers. Dit probleem speelt op meerdere locaties ook in Enschede. De dorpsraad zoekt samen met gemeente en andere locaties met overlast naar vermindering van dit probleem.
Groene Loper 27 bomen geplant: Een initiatief van Natuur&Milieu via de Groene loper is ook door de dorpsraad opgepakt. We hebben 27 bomen geadopteerd en deze via de Kleibleu van Jan Bult geplant op vier locaties bij Lonneker: Tegenover Landgoed de Wigger langs de Lossersestraat; in de scherpe bocht van de Lonneker Molenweg; bij de nieuwe rotonde N733/Landweerweg en bij de tennisbaan Prins Bernhardpark.
Lonneker Weiden: Het project om verwaarloosde en/of braakliggende weitjes langs invalswegen van Lonneker op te knappen en te voorzien van nieuwe afrastering en toegangshekken is ook in 2020 doorgezet. De vrijwilligers van de Kleibleu van Jan Bult hebben ditmaal de weide op de hoek Voortsweg/Schuttekamp opgeknapt. Met een extra financiële bijdrage van Landschap Overijssel is een deel van de weide afgegraven en is een nat gebied gecreëerd om zo de diversiteit in plantengroei te vergroten.
Noaberoverleg Vliegveld Twenthe: Op initiatief van de eigenaar van het evenemententerrein Vliegveld Twenthe en stadsdeel Noord vind er één à tweemaal per jaar een Noaberoverleg plaats met alle aanwonenden van het terrein, de Stichting Lonnekerberg en de Dorpsraad over allerlei ontwikkelingen op het evenemententerrein. Dit overleg is zeer nuttig en kan in een vroeg stadium problemen helpen voorkomen.
Crota overleg: Namens de inwoners van Lonneker neemt de dorpsraad deel aan de Commissie Regionaal Overleg Airport Twente. Tweemaal jaarlijks vergadert deze commissie. Dit betreft het deel van het vliegveld waar nog steeds echt gevlogen wordt, waar de AELS gevestigd is (die vliegtuigen ontmanteld) en waar in 2020 Jumbojets van Lufthansa werden geparkeerd.
Initiatiefkracht: De Dorpsraad maakt deel uit van de “toekenningscommissie” die gelden toekent aan initiatieven die wijkoverstijgend zijn. Door de mogelijkheden goed onder de aandacht te brengen van initiatiefnemers konden meerdere Lonneker initiatieven gebruik maken van deze financiële mogelijkheden.
Project Steekeigen Landschap: Landschap Overijssel is een project gestart gericht op langdurig beheer van landschapseigen kenmerken zoals houtwallen, paden, hekken e.d. Er is een projectleider aangetrokken en het plan is geschreven. Door corona is de uitvoering opgeschort naar 2021.
Slechte jaarafsluiting: Helaas hebben we het jaar slecht afgesloten. Op 5 november schrokken we enorm van het overlijden van onze penningmeester Bert Wering. Begin oktober was hij nog gewoon op de vergadering. Na een kort ziekbed is hij overleden. Bestuurslid Thijs Melief werkzaam in de bankwereld is bereid gevonden het penningmeesterschap over te nemen.
Een maand later op 27 december kwam daar het overlijden van Jan Bult  bij, onze vrijwilligerscoördinator van de Lönnke Kleibleu.
 
Toch gaan we met goede moed het jaar 2021 in, want elke put hoe diep ook heeft een bodem.
 
Share our website