Ontwerp Visie Landelijk Gebied

We gaan het hebben over de nieuwe Visie Landelijk Gebied. Althans het ontwerp daarvoor dat door het college van B&W is vastgesteld. Lonneker ligt in z’n geheel in het landelijk gebied van Enschede. Daarmee verklap ik geen geheim. Mijn probleem is nu, hoe vertel ik u in een halve pagina in hoofdlijnen wat in een rapport staat van 82 pagina’s. De gemeente levert er zelf ook een samenvatting bij van 12 pagina’s, maar daar hoef ik ook niet mee aan te komen bij de redactie van het Op en um’n Bölt. Daar gaan we dan maar: De gemeente wil een goede balans tussen beschermen en benutten van het landelijk gebied. Beschermen van het kleinschalige landschap, de natuurlijke rijkdom, de historische landgoederen, de hoogteverschillen, de variatie in de bodem en het watersysteem en de beleving van ‘donker’ en rust. Benutten van het levendige buitengebied met gebruik door landbouw, recreatie, woonhuizen, wegen, waterlopen, nutsvoorzieningen en nieuw is de duurzame opwekking van energie. Hier kunt u zich natuurlijk allemaal wel een voorstelling bij maken maar het wordt iets duidelijker als we naar de thema’s kijken die de komende jaren aan de orde komen: 1. de Groene Pijler (bv 120.000 nieuwe bomen planten in het buitengebied en zorgen voor bloemrijke akkerranden) 2. Landbouw (bv kringlooplandbouw en bevorderen streekproducten) 3. Landgoederen (bv hulp bieden bij het beheer) 4. Wonen (bv verstening van het landelijk gebied tegengaan, maar experimenten kunnen wel) 5. Recreatie en Toerisme (bv versterken van toeristische overnachtingen in landelijk gebied) 6. Niet-agrarisch werken (moet passen en kwaliteit verhogen en mag geen overlast of hinder veroorzaken) 7. Verkeer en Vervoer (aandacht voor fietsen en wandelen in buitengebied en daar zo weinig mogelijk openbare verlichting) 8. Leefbaarheid (buitengebied is gewilde plek om te wonen, voldoende aandacht voor ondermijning en overlast) 9. Energie (zonnevelden en windturbines in het buitengebied; windturbines zijn niet gepland voor Enschede-Noord) Tot zover dit overzicht. Volgens de Dorpsraad Lonneker ontbreekt er toch iets in die hele opsomming: het woord DORP. Enschede heeft twee dorpen in het buitengebied Lonneker en Boekelo. De rol en functie en het belang van deze twee dorpen in relatie tot het buitengebied wordt niet genoemd in de Visie. Lonneker heeft in het verleden vaak aangegeven dat het dorp wil blijven en niet wil vastgroeien aan de stad Enschede. Er ligt nog een smalle groene long tussen Enschede-Noord en Lonneker. Dat moet duidelijk ergens vastliggen dat dat ook zo moet blijven. Wat is het verschil tussen een stadswijk, die grenst aan het buitengebied en een dorp dat geheel door buitengebied wordt omsloten? De dorpsraad heeft daarover een zienswijze ingediend bij de gemeente.
Voor geïnteresseerden kijk op www.enschede.nl/openbare-ruimte/beleid/landelijk-gebied
Zienswijze:
Geacht College,
Bij deze wil de Dorpsraad Lonneker graag gebruik maken van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze tav de Ontwerpvisie Landelijk Gebied Enschede.
De ontwerpvisie geeft een goed beeld van de plannen en doelen met betrekking tot het buitengebied van Enschede. Uit onze contacten met andere partners hebben we eveneens een goed beeld hoe die anderen, zoals Stawel, Landschap Overijssel, Groenberaad e.d. denken over de toekomstige ontwikkelingen. Daaruit blijkt een goede afstemming met die partners.
In het buitengebied van Enschede liggen echter twee dorpen Boekelo en Lonneker. Eigenlijk drie, maar het dorp Glanerbrug verstedelijkt meer en meer en is door nieuwe wijken zoals Esmarke vastgegroeid aan Enschede. Ook qua schaalgrootte en problematiek heeft Glanerbrug een andere positie binnen de gemeente Enschede dan Boekelo en Lonneker.  Boekelo ligt geheel in landelijk gebied op ruime afstand van de stadsrandzone.
De dorpsraad Lonneker wil de specifieke positie, ligging, functie en omstandigheden van Lonneker onder uw aandacht brengen omdat de indruk bestaat dat noch in de ontwerpvisie Landelijk gebied noch in de visie op wonen die aandacht in voldoende mate bestaat.
De dorpen worden niet genoemd in de ontwerpvisie. Ergo het woord dorp komt in de gehele ontwerpvisie niet voor. Waar in de ontwerpvisie wordt aangegeven dat er een duidelijke grens is tussen stedelijk gebied van de stad Enschede en het landelijk gebied is de positie van de dorpen vaag. Het is bebouwd gebied in het buitengebied zonder dat op de eigenheid van de dorpen wordt ingegaan. Een dorp is geen stad, een dorp kent een andere samenhang, een andere sociale cohesie dan een stad. Een rijk verenigingsleven en echte noaberkracht. Het dorp Lonneker om me daartoe nu te beperken heeft geen scherpe scheiding tussen bebouwing en buitengebied. Het dorp heeft rafelranden. Kleine weitjes liggen tussen de bebouwing, koeien, schapen en paarden lopen er zelfs nog binnen de bebouwde kom. In het centrum van het dorp ligt zelfs nog een stukje oud bos, het Wegmanbosje. Lonneker is een brinkdorp met oude eiken en lindes rond kerk en horeca. De kracht van Lonneker is dat het een dorp is, al ligt het onder de rook van de stad Enschede.
Uit de ontwerpvisie Landelijk Gebied wordt niet stilgestaan bij die specifieke kracht van een dorp in het buitengebied. In welk opzicht versterken het dorp en het buitengebied elkaar waardoor een win/win situatie ontstaat? Wat moet vooral behouden blijven tav de dorpen om die kracht te behouden? De dorpsraad Lonneker heeft ook in het verleden meermaals aangegeven dat voor het behoud van het dorp als dorp het niet dient vast te groeien aan de stad. Er dient een groene long te blijven tussen stad en dorp. Ergens moet die ambitie duidelijk worden uitgesproken. Een dorp dient in het buitengebied te liggen. Schrijf dat expliciet op.
 
Het dorp Lonneker ligt straks geheel binnen de nieuwe grenzen van de stadsrandzone. Een zone die er vooral is voor de recreatie van de stedeling. Daar is niets mis mee, bij een goed beleid kunnen dorp en stad elkaar ook op dit punt versterken. Maar daartegenover zegt de ontwerpvisie ook  “Bij de realisatie van nieuwe woningen / wooneenheden wordt de voorkeur gegeven aan clustering van meer woningen in één volume, liefst nabij de dorpen of bij bestaande woningen” In welk deel van het buitengebied nabij Lonneker gaat gebouwd worden? Wat betekent dit voor Lonneker? De ontwerpvisie spreekt ook van verdubbeling van het aantal overnachtingen in het buitengebied.
Drie thema’s die van grote invloed kunnen zijn op de huidige positie en functie van het dorp Lonneker.
Dit is niet zozeer kritiek op wat er wel genoemd is in de ontwerpvisie maar meer als vaststelling dat er een kans is gemist en er iets duidelijk ontbreekt.
Daar waar Stawel, buurtkringen, het Landschapsfonds, het Groenberaad en OPG letterlijk worden genoemd als gesprekspartners ontbreken de dorpen als gesprekspartner.
De Dorpsraad Lonneker adviseert u in afstemming met de dorpen een apart hoofdstuk te wijden aan de rol en functie van de dorpen in het buitengebied waarbij de thema’s zoals genoemd in deze zienswijze verder worden uitgewerkt.
 
Share our website