Gemeente bereid tot gesprek met het dorp Lonneker over Fietssnelweg F35

  • Home
  • Thema's
  • Verkeer en F35
  • Gemeente bereid tot gesprek met het dorp Lonneker over Fietssnelweg F35

(16-7-2020)

DATUM 9 juli 2020
ONS KENMERK 2000061356
BEHANDELD DOOR A.M.G. Olthuis
ONDERWERP Voortgang Tracé Enschede - Oldenzaal F35

Geachte heer/mevrouw,
De gemeente Enschede en de provincie Overijssel stimuleren fietsverkeer als alternatief voor regionaal autoverkeer. Met de aanleg van de F35 worden snelle fietsverbindingen gerealiseerd in de provincie. Dat geldt ook voor het gedeelte Enschede-Oldenzaal, waar de F35 Lonneker aandoet tussen Roombeek in Enschede en de A1 nabij Oldenzaal. Met de F35 wordt in Lonneker een comfortabele en directe fietsverbinding gerealiseerd. Dit biedt inwoners en ondernemers van Lonneker kansen door een nog betere en veilige bereikbaarheid per fiets. Natuurlijk wil de gemeente overlast van de aanleg voor omwonenden zoveel mogelijk beperken.
Varianten tracé Lonneker:
In de afgelopen periode zijn er plannen ontwikkeld en gepresenteerd voor de aanleg van de F35 in of vlak bij Lonneker. Veel inwoners en belangengroeperingen hebben hierop gereageerd. We stellen uw betrokkenheid zeer op prijs. We hebben van u gehoord dat er onduidelijkheid is over het proces en hoe de verschillende varianten voor het tracé tot stand zijn gekomen. Bijvoorbeeld welke afwegingen er gemaakt zijn en wie daarbij betrokken is. En of er nog andere varianten mogelijk zijn.
Samen bepalen hoe we tot een besluit komen We hebben daarom besloten om opnieuw te kijken naar de besluitvorming. Samen met een afvaardiging van de Dorpsraad, een aantal betrokken bewoners, de provincie, de betrokken wethouders en 2 raadsleden gaan we in gesprek. Dit gesprek gaat over het proces ‘hoe’ we vanaf dit punt tot besluiten gaan komen. Wie betrekken we daarbij? En wat zijn de onderwerpen? En hoe kunnen belanghebbenden zoals inwoners, ondernemers, fietsers of omwonenden hun stem laten horen? We gaan het niet hebben over de mogelijke route van de F35 en ook niet over de verschillende varianten die eerder gepresenteerd zijn. Hoewel we natuurlijk niet helemaal opnieuw beginnen, is er ruimte om bij het zoeken naar een oplossing indien nodig enige versobering toe te passen, zoals ook in het gemeenteraadsbesluit is vastgesteld. Dat wil zeggen dat mogelijk op een klein deel van het tracé niet aan alle kwaliteitscriteria genoemd in het Masterplan, voldaan kan worden. Alle eerdere ingekomen opmerkingen worden wel zoveel mogelijk meegenomen in het vervolgtraject.
Bijeenkomst:
Na de zomervakantie organiseren we deze bijeenkomst met een kleine groep betrokken inwoners en belangenorganisaties, die hier inmiddels voor zijn uitgenodigd. Deze genodigden zijn in overleg met de Dorpsraad geselecteerd. De gemeente Enschede heeft adviesbureau SIR communicatie & participatie uit Enschede (www.sir.nl) gevraagd de bijeenkomst als externe partij te begeleiden en voor te bereiden. SIR heeft veel ervaring in soortgelijke trajecten.
Uw inbreng In het genoemde gesprek over hoe we tot een gedragen besluit komen bespreken we ook hoe dit besluitvormingsproces wordt ingericht. Hierbij zal de communicatie een belangrijk onderwerp zijn. Daarom informeren wij u eind augustus, na het overleg, hierover opnieuw. Alle informatie die beschikbaar is kunt u vinden op de website van de provincie (www.fietssnelwegf35.nl) en de dorpsraad (www.dorpsraadlonneker.nl).
Tot slot Mocht u naar aanleiding van deze uitnodiging vragen hebben. Mail dan gerust naar A.Olthuis@enschede.nl of bel 06-51491306 of neem contact op met de voorzitter van de dorpsraad Lonneker, m.kroezen@dorpsraadlonneker.nl.
Met vriendelijke groet, Gemeente Enschede
Wethouder Jurgen van Houdt Wethouder Jeroen Diepemaat

Share our website