Bouwplannen Nieuwedijk

Een projectontwikkelaar heeft te kennen gegeven een aantal woningen te willen bouwen aan de Nieuwedijk. De Dorpsraad is hieromtrent om advies gevraagd. Hier kunt u het volledige advies lezen.

Lonneker 2030

Om toekomstbestendig te werken, wordt er in het dorp een nieuw initiatief gestart: Lonneker 2030. De bedoeling is om vooruit te kijken naar wat de behoeftes van de inwoners van Lonneker zijn rond 2030 en dan nu alvast plannen te maken. Doet u mee?

Vaneker

't Vaneker bruist! Er gebeurt van alles en af en toe zijn er ook zaken te melden die voor alle Lonnekernaren interessant zijn. Hier kunt u meer lezen over dit onderwerp

Evenemententerrein Vliegveldtwenthe

Hier vindt u relevante informatie over de ontwikkelingen op het evenemententerrein van Vliegveld Twenthe.

Energiezuiniger Lonneker

Hoe kunnen we Lonneker energiezuiniger, of misschien zelfs wel energie-neutraal maken? De Dorpsraad onderzoekt - met de inwoners van Lonneker - de mogelijkheden.

Dorpshuis Lonneker

Gemeente Enschede heeft aangegeven een oplossing te willen voor het structurele exploitatie-tekort van het Dorpshuis Lonneker. Er moet te veel geld bij op jaarbasis. Dit wil de gemeente niet blijven doen. De Dorpsraad en Beheerscommissie hebben daarom de handen ineen geslagen en zoeken naar oplossingen, in goed overleg met de Gemeente.

Bibliotheek in Lonneker

Door bezuinigingen komt vanaf 1 januari 2017 geen biebbus meer in Lonneker. Inmiddels heeft Lonneker een eigen bieb in het Dorpshuis.

Jeugddorpsraad gaat biodiversiteit vergroten

Dankzij een subsidie van Groene Loper Enschede kan de Jeugddorpsraad van Lonneker een project starten om de biodiversiteit binnen Lonneker te vergroten.

Grondwateroverlast in Lonneker

In juni 2016 vroeg de Dorpsraad aan inwoners van Lonneker om eventuele klachten over grondwater kenbaar te maken. Onderzoeksbureau Tauw gaat nu verder onderzoeken.

Proef met app voor buurtpreventie

Door enkele inbraken en aanhoudend vandalisme rondom de speelbölt groeide het gevoel van onveiligheid voor enkele dorpsbewoners in het gebied rondom het Dorpshuis/de scholen/Dorpsstraat. Daarom hebben enkele bewoners samen met de Dorpsraad een proef opgezet met een app voor buurtpreventie: VeiligeBuurt.

Reconstructie kruisingen Oldenzaalsestraat-Oude Deventerweg-Landweerweg en Oldenzaalsestraat-Lossersestraat-Noord Esmarkerrondweg

De provincie Overijssel is inmiddels begonnen met de papieren voorbereidingen van de reconstructie van de kruisingen Oldenzaalsestraat N733 –Oude Deventerweg-Landweerweg en de Oldenzaalsestraat N733-Lossersestraat-Noord Esmarkerrondweg.

Projectafwijkingsbesluit De Strip-Oostkamp

Dorpsraad Lonneker kan niet instemmen met het projectafwijkingsbesluit De Strip-Oostkamp van het college van B&W, zoals dat er nu uitziet. Naar onze mening moeten er nog een aantal aanpassingen gemaakt worden.

Verminderen doorstromend verkeer door Lonneker

De hoeveelheid verkeer die door Lonneker komt op weg naar een andere bestemming is de afgelopen jaren enorm gegroeid. Het is veel Lonnekernaren veel te veel geworden. Samen met de inwoners zijn we actief om dit probleem op te lossen.

Vragen en antwoorden omtrent verkeersdrukte door Lonneker

Onder andere naar aanleiding van de resultaten van de Quickscan die door Provincie Overijssel werd uitgevoerd, zijn er vragen gesteld aan de Provincie en de Gemeente over de verkeersdrukte op de Oldenzaalsestraat. De samenvatting van de vragen en antwoorden kunt u hier terugvinden.

Verkeer: voortgang veiligheid en verkeersdruk Oldenzaalsestraat

Er is zicht op afronding van de reconstructie van de Oldenzaalsestraat. De eindoplevering zal binnenkort plaatsvinden.

Kerkenpaden en Geloof in je Landschap

Het Overijssels Landschap heeft het initiatief genomen oude tracés van kerkenpaden weer te herstellen.

Toewijzing Seniorenwoningen

Binnen Lonneker zijn er diverse seniorenwoningen in beheer van woningcoöperatie Domijn. Per 1 januari 2017 verdwijnt daarvoor het label 'seniorenwoning'. Dorpsraad Lonneker informeert u over de gevolgen daarvan en hoe nu verder.

Verslag Jeugddorpsraad Verkeersproject

De Jeugddorpsraad vond de verkeerssituatie rondom de scholen soms erg gevaarlijk. Daarover hebben zij gesproken met de Dorpsagent.

Glasvezel buitengebied

Bij de aanleg van Glasvezel in Lonneker is in eerste instantie het buitengebied niet meegenomen. Reggefiber gaat deze aansluitingen alsnog realiseren voor de adressen die zich daarvoor aanmelden/aangemeld hebben.

Quickscan verkeersdrukte Oldenzaalsestraat

In 2013 werd - op verzoek van de Dorpsraad - door de Provincie Overijssel een quickscan gehouden om de verkeersdrukte over de Oldenzaalsestraat door ons dorp in kaart te brengen.