Lönneker Laandleamn

Lonneker is onder de naam “Lönneker Laandleamn” gestart met een participatietraject om te komen tot een plan voor meerjarig landschapsbeheer voor haar buitengebied.

Voortgang F35 na behandeling in Stadsdeelcommissie Noord

De wethouders van Houdt en Diepemaat en de stadsdeelcommissie Noord hebben ruimte geboden voor een alternatief

Meer ruimte van wethouders bij vinden van voldoende draagvlak voor F35

Er mag enigszins worden afgeweken van de regels als daarvoor goede argumenten zijn

Gemeente bereid tot gesprek met het dorp Lonneker over Fietssnelweg F35

Gezien het grote verzet tegen de gepresenteerde variant door Lonneker en buitengebied is de gemeente bereid tot overleg om het proces weer vlot te trekken. Inwoners langs de voorgestelde variant hebben onderstaande informatiebrief gekregen.

Geen fietssnelweg door woonwijken en natuur van Lonneker

Een groep dorpsbewoners voert actief verzet tegen de voorgestelde variant van de fietssnelweg door Lonneker. De Dorpsraad Lonneker steunt dit initiatief.

Aanleg F35 Fietssnelweg Enschede-Lonneker-Oldenzaal

De provincie Overijssel en de Twentse gemeenten zijn bezig snelle fietsverbindingen te realiseren tussen de grootste gemeenten in Twente. Verschillende delen daarvan zijn al gerealiseerd. Het belangrijkste traject tot nu toe is de verbinding tussen Enschede en Hengelo langs de spoorlijn. In 2019 zijn provincie en gemeente Enschede begonnen met de voorbereidingen voor het traject Enschede-Oldenzaal. Dit tracé loopt door Lonneker. De vorderingen van dit proces en de consequenties kunt hier lezen.

Bouwplannen Nieuwedijk

Een projectontwikkelaar heeft te kennen gegeven een aantal woningen te willen bouwen aan de Nieuwedijk. De Dorpsraad is hieromtrent om advies gevraagd. Hier kunt u het volledige advies lezen.

Lonneker 2030

Om toekomstbestendig te werken, wordt er in het dorp een nieuw initiatief gestart: Lonneker 2030. De bedoeling is om vooruit te kijken naar wat de behoeftes van de inwoners van Lonneker zijn rond 2030 en dan nu alvast plannen te maken. Doet u mee?

Vaneker

't Vaneker bruist! Er gebeurt van alles en af en toe zijn er ook zaken te melden die voor alle Lonnekernaren interessant zijn. Hier kunt u meer lezen over dit onderwerp

Evenemententerrein Vliegveldtwenthe

Hier vindt u relevante informatie over de ontwikkelingen op het evenemententerrein van Vliegveld Twenthe.

Energiezuiniger Lonneker

Hoe kunnen we Lonneker energiezuiniger, of misschien zelfs wel energie-neutraal maken? De Dorpsraad onderzoekt - met de inwoners van Lonneker - de mogelijkheden.

Dorpshuis Lonneker

Gemeente Enschede heeft aangegeven een oplossing te willen voor het structurele exploitatie-tekort van het Dorpshuis Lonneker. Er moet te veel geld bij op jaarbasis. Dit wil de gemeente niet blijven doen. De Dorpsraad en Beheerscommissie hebben daarom de handen ineen geslagen en zoeken naar oplossingen, in goed overleg met de Gemeente.

Bibliotheek in Lonneker

Door bezuinigingen komt vanaf 1 januari 2017 geen biebbus meer in Lonneker. Inmiddels heeft Lonneker een eigen bieb in het Dorpshuis.

Jeugddorpsraad gaat biodiversiteit vergroten

Dankzij een subsidie van Groene Loper Enschede kan de Jeugddorpsraad van Lonneker een project starten om de biodiversiteit binnen Lonneker te vergroten.

Grondwateroverlast in Lonneker

In juni 2016 vroeg de Dorpsraad aan inwoners van Lonneker om eventuele klachten over grondwater kenbaar te maken. Onderzoeksbureau Tauw gaat nu verder onderzoeken.

Reconstructie kruisingen Oldenzaalsestraat-Oude Deventerweg-Landweerweg en Oldenzaalsestraat-Lossersestraat-Noord Esmarkerrondweg

De provincie Overijssel is inmiddels begonnen met de papieren voorbereidingen van de reconstructie van de kruisingen Oldenzaalsestraat N733 –Oude Deventerweg-Landweerweg en de Oldenzaalsestraat N733-Lossersestraat-Noord Esmarkerrondweg.

Verminderen doorstromend verkeer door Lonneker

De hoeveelheid verkeer die door Lonneker komt op weg naar een andere bestemming is de afgelopen jaren enorm gegroeid. Het is veel Lonnekernaren veel te veel geworden. Samen met de inwoners zijn we actief om dit probleem op te lossen.

Vragen en antwoorden omtrent verkeersdrukte door Lonneker

Onder andere naar aanleiding van de resultaten van de Quickscan die door Provincie Overijssel werd uitgevoerd, zijn er vragen gesteld aan de Provincie en de Gemeente over de verkeersdrukte op de Oldenzaalsestraat. De samenvatting van de vragen en antwoorden kunt u hier terugvinden.

Verkeer: voortgang veiligheid en verkeersdruk Oldenzaalsestraat

Er is zicht op afronding van de reconstructie van de Oldenzaalsestraat. De eindoplevering zal binnenkort plaatsvinden.

Kerkenpaden en Geloof in je Landschap

Het Overijssels Landschap heeft het initiatief genomen oude tracés van kerkenpaden weer te herstellen.

Verslag Jeugddorpsraad Verkeersproject

De Jeugddorpsraad vond de verkeerssituatie rondom de scholen soms erg gevaarlijk. Daarover hebben zij gesproken met de Dorpsagent.

Quickscan verkeersdrukte Oldenzaalsestraat

In 2013 werd - op verzoek van de Dorpsraad - door de Provincie Overijssel een quickscan gehouden om de verkeersdrukte over de Oldenzaalsestraat door ons dorp in kaart te brengen.