Bericht uit de Dorpsraad d.d. 14 juni 2019

Berichten uit de Dorpsraad van juni 2019
 
Personele veranderingen in de Dorpsraad:
Anders dan in de stad Enschede voor de wijkraden is er in Lonneker voor de Dorpsraad en de Jeugddorpsraad wel ruime belangstelling om lid te worden. Dat is een zeer gunstige ontwikkeling. De oproep die gedaan is op de Nieuwjaarsreceptie voor meer vrouwelijke leden in de Dorpsraad lijkt succes te hebben. Inmiddels is Veronique Dercksen van het Lonneker Steumke toegetreden tot de Dorpsraad. Binnenkort meer over haar. Zij heeft wel inmiddels de portefeuille AED’s overgenomen van Karel Roeloffzen, die deze zomer stopt als Dorpsraadslid. Een tweede vrouwelijke echte Droadneagel draait inmiddels “op proef” mee in de Dorpsraad en met een derde serieuze kandidaat is inmiddels contact gelegd. Zo komt er een betere balans m/v in de Dorpsraad.
De belangstelling voor de Jeugddorpsraad is helemaal fantastisch. Er hebben zich in totaal meer dan tien kinderen van Lonnekerschool en Liduinaschool aangemeld.
 
Weth.Diepemaat bezoekt op woensdag 3 juli de Dorpsraad om over een aantal punten van gedachten te wisselen. De punten die door de Dorpsraad worden ingebracht zijn onder meer:
*het parkeren op het Dorpsplein (af en toe is het echt chaos)
*het toenemende sluipverkeer door Lonneker
*de invulling van het buitengebied van Lonneker voor de midden- en lange termijn en in brede zin de invulling van Lonneker 2030.
 
Parkeerplaatje achter dorpshuis:
Er is veel energie gestoken in verwezenlijking van een parkeerplaatsje voor plm 20 auto’s achter het dorpshuis. De kerk als eigenaar van de grond is bereid het terrein tegen een zeer geringe huursom te verhuren. De gemeente is bereid alle medewerking te verlenen. Maar….van het geld dat nodig is om het terrein “parkeerklaar” te maken is helaas nog maar een fractie binnen. Parkeerklaar maken betekent in dit geval enige tientallen boomstompen uit de grond frezen, de Japanse duizendknoop verwijderen en een halfverharding aanbrengen. De uitkomst van een overleg op 17 juni hierover tussen belanghebbenden, gemeente en Dorpsraad is bij het schrijven nog niet bekend.
 
Verkeer:
Op verkeersgebied staat ons nog heel wat te wachten. Inmiddels is begonnen met de verbetering van de Weerseloseweg en Vliegveldstraat in Dinkelland. Omdat deze straten gedurende meerdere weken geheel of gedeeltelijk afgesloten zullen zijn zal de verkeersdruk door Lonneker toenemen. Dit is nu al goed te merken vooral tijdens de avondspits met langzaam rijdend en stilstaand verkeer van Oldenzaal tot in Lonneker. De reconstructie van de “Handwiezer” Oldenzaalsestraat/Lossersestraat is inmiddels aanbesteed en zal beginnen als de verbetering van de Weerseloseweg klaar is. Als de Handwiezer klaar is, zal de rotonde Oldenzaalsestraat/Oude Deventerweg/Landweerweg worden uitgevoerd. In ieder geval voor 2022 moet alles klaar zijn.
 
Lonneker Duurzaam en Enschede Energie:
Mede naar aanleiding van de gemeentebrede discussieavond van 8 mei jl. in het gemeentehuis blijkt er alleen maar breed draagvlak te bestaan voor zonnepanelen op daken van woningen en boerenschuren. Er is bijna overal veel weerstand tegen windturbines en tegen het feit om landbouwgrond vol te leggen met zonnepanelen. We wachten de Energievisie van de gemeente Enschede af, die hopelijk voor het eind van dit jaar klaar is.
 
Waar ligt de grens van hinderlijk geluid en geluidsoverlast?
Zowel binnen als buiten de Dorpsraad vragen mensen zich af waar de grens ligt bij het organiseren van evenementen met harde muziek, die tot op enkele kilometers afstand hoorbaar is. De Dorpsraad gaat bij de gemeente opvragen wat het maximaal aantal verleende vergunningen is bij evenementen met harde muziek. Hoe vaak; hoe lang; hoeveel decibel enz.
 
Vriendelijke groeten
Matthie Kroezen voorzitter Dorpsraad Lonnek
 
Share our website