Wel of geen fietssnelweg door Lonneker

 • Home
 • Nieuws
 • Wel of geen fietssnelweg door Lonneker
Lonneker let op uw (verkeerszaak)        BELANGRIJK
Wel of geen fietssnelweg dwars door Lonneker?!
Korte samenvatting van de geschiedenis van de fietssnelwegen F35 in Twente.
In 2009 is een begin gemaakt met de ontwikkeling van snelle, goede fietsverbindingen in Twente, vooral bedoeld voor het woon/werkverkeer. Mensen uit de auto en op de fiets. Goed voor het milieu, goed voor de gezondheid en goed voor het terugdringen van de files. Een win/winsituatie. Wie kan daar tegen zijn? Niemand dus en daarom was er heel brede politieke steun voor deze ontwikkeling. In 2014 verzocht de regio Twente de provincie Overijssel en alle betrokken Twentse gemeenten waaronder Enschede akkoord te gaan met de uitgangspunten en voorwaarden voor de uitvoering en aanleg van de F35, een netwerk van fietssnelwegen in Twente.
Wat zijn in het kort die uitgangspunten en voorwaarden?
De aanleg van een oost-west verbinding tussen Glanerbrug en Nijverdal, via Enschede, Hengelo, Borne, Almelo en Wierden en twee noordelijke aftakkingen, naar resp. Vriezenveen vanaf Almelo en naar Oldenzaal vanaf Enschede. In totaal 62 km fietssnelweg. Goed initiatief toch?
De uitvoering dient in alle gemeenten eenduidig te zijn, te weten vier meter breed rood asfalt met aan weerszijden 30 cm brede grijze opsluitbanden, bestemd voor fietsverkeer in twee richtingen, het symbool F35 in het wegdek en over de gehele 62 km uniforme openbare verlichting. En heel belangrijk voor het dorp Lonneker op fietssnelwegen en fietsstraten mag NIET worden geparkeerd ! Realisatie uiterlijk 2023 gereed.
De gemeenteraad van Enschede ging hiermee op 20 april 2015 akkoord onder vermelding van een drietal kanttekeningen:
 1. Versobering van ontbrekende schakels daar waar mogelijk
 2. Voldoende draagvlak van omwonenden/belanghebbenden !!!!!!!!!!!
 3. Voldoende financiële middelen
Een groot deel van de F35 is inmiddels aangelegd. Vooral de makkelijke delen langs de spoorverbindingen in Twente. De lastige delen moeten de komende drie jaren worden aangelegd, waaronder het tracé Enschede-Oldenzaal.
Hoe zit het met dat stuk Enschede-Oldenzaal?
Een projectgroep van provincie Overijssel, gemeente Enschede en ing.bureau Movares doet sinds eind 2019 onderzoek naar een geschikt traject. Dit traject moet lopen vanaf het eind Lonnekerspoorlaan/Lijsterstraat via N733 (Oldenzaalsestraat) naar de Hanzepoort in Oldenzaal.
Een breed samengestelde klankbordgroep waarin ook de dorpsraad Lonneker vertegenwoordigd was adviseerde de projectgroep. De dorpsraad sprak in een vroeg stadium al haar twijfels uit over het vinden van een geschikt traject, maar was desondanks bereid constructief mee te denken.
Probleem was en is nog steeds dat slechts ruim de helft van alle fietsers via de Voortsweg Lonneker binnenkomt. Iets minder dan de helft komt via de Oldenzaalsestraat vanuit de richting Noord Esmarkerrondweg Lonneker binnen en heeft dus niets aan een fietssnelweg via de Voortsweg. Met de nieuwe fietssnelweg wordt dus slechts ruim de helft van alle fietsers richting Oldenzaal bedient.
De belangrijkste mogelijke varianten door het dorp die in beeld zijn geweest waren:
 1. Het huidige fietspad langs de Voortsweg (hierover was weinig discussie)
 2. Dit fietspad eindigt achter café Sprakel bij de Spölminkweg. Hier beginnen de problemen.
 3. Je kunt via Dorpsplein en Dorpsstraat langs de Lonnekerschool naar de Oldenzaalsestraat (dit doen nu (te) veel fietsers. (Dit traject werd om meerdere redenen afgewezen)
 4. Ook de Oldenzaalsestraat tot de Oude Deventerweg werd vooral door gebrek aan ruimte afgewezen.
 5. Dan blijven twee opties over a. de Spölminkweg, de Past.Balkstraat en aan het eind van Past.Balkstraat of rechtdoor over het oude spoortracé naar de Meijerinksweg of rechtsaf de Nieuwedijk op tot de Meijerinksweg b. vanaf de Voortsweg linksaf de Schuttekamp op tot het eind, stukje Bergweg en dan rechtsaf Nieuwedijk tot Meijerinksweg
 6. De laatste optie, die op verzoek van de Dorpsraad is bekeken was via de Schuttekamp achter LSV en Tennis langs. Deze variant werd door de projectgroep ook afgewezen.
 7. Voorbij de Meijerinksweg tot aan de Oude Deventerweg  is er volgens de projectgroep maar 1 mogelijkheid, via de oude spoorbaan (het huidige mountainbike/wandelpad) De gehele houtwal moet dan worden gekapt en wordt vervangen door rood asfalt.
Op 18 maart 2020 werd door de projectgroep van gemeente en provincie de voorkeursvariant voorgesteld:
Vanaf de Voortsweg linksaf Schuttekamp op, Schuttekamp volgen tot het eind, stukje Bergweg, rechtsaf Nieuwedijk, Nieuwedijk tot het eind, Meijerinksweg oversteken, mountainbikepad tot Oude Deventerweg, oude spoorbaan blijven volgen achter Halfweg langs tot Prins Bernhardpark, voor Prins Bernhardpark langs tot voorbij het Witte Huuske, via tunnel N733 (Oldenzaalsestraat) kruisen richting Oldenzaal.
Dit traject is één en al knelpunt. De dorpsraad is tot de conclusie gekomen dat er geen enkele geschikte variant is voor een fietssnelweg door Lonneker en ziet als enige goede mogelijkheid opwaardering van de fietspaden langs de N733 (Oldenzaalsestraat) tot de Oude Deventerweg, zoals ook is gebeurd langs de oude N18 Haaksbergerstraat Enschede-Haaksbergen.
Het was de bedoeling in maart, april en mei door zowel projectgroep als dorpsraad inloop- en voorlichtingsbijeenkomsten te houden, zodat de inwoners van Lonneker ruim konden meepraten over de fietssnelweg door Lonneker. Helaas bracht de coronalockdown de mogelijkheden nagenoeg terug tot nul. Zelfs het Dorpsblad verscheen niet meer. Ook deze maand is er nagenoeg geen mogelijkheid bijeenkomsten te organiseren.
 De dorpsraad vraagt u zoveel mogelijk in te loggen op www.fietssnelwegf35.nl/enschede-oldenzaal en uw mening te geven over deze fietssnelweg. Als het goed is heeft iedere inwoner die langs één de varianten woont een brief gekregen van de provincie/gemeente met de mogelijkheid een werksessie bij te wonen op 9 of 10 juni. Meldt u zich daarvoor zoveel mogelijk aan.
Een groot aantal bewoners van Schuttekamp, Nieuwedijk en Meijerinksweg hebben besloten zelf actie te gaan voeren tegen de fietssnelweg door Lonneker.
 
 
Voor vragen kunt u terecht bij m.kroezen@dorpsraadlonneker.nl
 
 
Share our website