Vraag 1: Is het mogelijk op de Oldenzaalsestraat een maximum snelheid in te stellen van 60 km per uur buiten de bebouwde kom en 30 km per uur binnen de bebouwde kom?
Antwoord Provincie: Nee dat is niet mogelijk. De weg Oldenzaal-Enschede is een zogenaamde ontsluitingsweg en daarop moet een maximum snelheid gelden van 80 km per uur buiten de bebouwde kom en 50 km per uur binnen de bebouwde kom.  
 
Vraag 2: Kunnen na een tijdelijke proef van een dergelijke snelheidsbeperking de effecten geanalyseerd worden?
Antwoord Provincie: Er komt geen tijdelijke proef dus ook geen analyse.
 
Vraag 3: Kan een verkeersvolgsysteem worden aangebracht om te volgen waar alle verkeer dat door Lonneker rijdt naartoe gaat?
Antwoord Provincie: Zoiets is een kostbare zaak. Op dit moment is er geen bestuurlijk draagvlak en zijn er geen middelen bij provincie noch gemeente zoiets uit te voeren. Pas als besloten wordt tot een project ontsluiting Enschede-Noord zou dit aan de orde kunnen komen.
 
Vraag 4: De komst van de Noordelijke Ontsluiting Enschede Kennispark (NOEK) heeft waarschijnlijk een positieve invloed op het verkeersaanbod door Lonneker. Is door middel van een analyse zicht te krijgen wat dit voor Lonneker betekent?
Antwoord Provincie: Evenals bij vraag 3 zal pas na het instellen van een project mogelijk zicht worden verkregen op de effecten voor Lonneker.
 
Vraag 5: De Noordwesttangent is geruisloos verdwenen en minimale aanpassingen via bebording zijn er voor in de plaats gekomen. Zou de Noordwesttangent niet toch een fundamentele oplossing zijn voor heel veel verkeersproblemen aan de noordkant van de stad?
Antwoord gemeente Enschede: De Noordwesttangent is niet geruisloos verdwenen maar uit onderzoek is gebleken dat het oplossend vermogen niet opweegt tegen de hoge kosten. De aanleg van de NOEK daarentegen via het noordelijk deel van de Weerseloseweg en aansluiting op de A1 zou wel een positieve invloed hebben voor de ontsluiting van noordwest Enschede. Doortrekking van de NOEK richting Oldenzaalsestraat zou echter weer weinig invloed hebben op de huidige verkeersstromen.
 
Indien u de uitgebreide beantwoording van provincie en gemeente wilt lezen kunt u hier doorklikken. U kunt dan tevens zien waarvoor de NOEK is bedoeld:
Brief met antwoorden van Provincie Overijssel
Brief van gemeente Enschede over Noordwest Tangent
Overzicht NOEK
 
Tevens wordt op dit moment de laatste hand gelegd aan de afronding van de reconstructie van de Oldenzaalsestraat. De verkeerslichten worden in overleg met dorpsraad en bewoners beter afgesteld, de chicanes (verkeersremmers) worden aangepast zodat ze minder geluidsoverlast geven, tussen Welmanweg en Lonnekererf wordt/is een trottoir aangelegd en nog enkele kleine verbeteringen. 

Zie ook:
Verminderen doorstromend verkeer door Lonneker
Verkeer: voortgang veiligheid en verkeersdruk Oldenzaalsestraat
Quickscan verkeersdrukte Oldenzaalsestraat
Share our website